Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.07.16

SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK BEJELENTÉSE 2.rész

 2014. július 1-től a számlázó programok használatát a 23/2014 (VI.30) NGM rendelet szabályozza. Az előző szabályozás hatályát vesztette (24/1995 PM rendelet).

A legfontosabb változások a következők, illetve idézzük a törvényi rendelkezéseket is az alábbiakban:

4. Számlázó programmal szembeni követelmények:

8. § (1) A számlázó programmal szemben követelmény, hogy

a) a számlázó program – a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott eltérésekkel – kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és 

b) a számlázó programot a 11. § szerint bejelentsék.

9. § (1) A  számlázó programot fejlesztőként, forgalmazóként értékesítő adóalany köteles az  általa értékesített számlázó programot annak neve, azonosítója, a vevő neve és az értékesítés időpontja szerint nyilvántartani.

(2) A számlázó program fejlesztője, forgalmazója a számlázó programot kizárólag adóalanynak értékesítheti, aki vagy amely köteles az  értékesítést megelőzően adóalanyiságát igazolni. A  számlázó program fejlesztője, forgalmazója köteles a  számlázó program értékesítéséről kibocsátott számlán feltüntetni a  számlázó programot beszerző adóalany adószámát.
  

10. § (1) A  számlázó program értékesítésekor, rendelkezésre bocsátásakor az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles a vevő, felhasználó részére átadni vagy egyéb módon rendelkezésére bocsátani a számlázó program fejlesztője által készített, magyar nyelvű felhasználói dokumentációt, valamint tájékoztatnia kell a  vevőt, felhasználót a  számlázó program nevéről és azonosítójáról.

(2) Az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell a  számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a  számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését. A  számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre.

(3) A  számlázó program funkcióinak módosítása esetén az  értékesítő, rendelkezésre bocsátó köteles gondoskodni arról, hogy a vevő, felhasználó rendelkezésére álljon az (1) bekezdés szerinti dokumentáció funkciómódosítást leíró kiegészítése, módosítása.

(4) A  számlázó programot használó adóalany az  (1)  bekezdés szerinti dokumentációt, valamint annak (3)  bekezdése szerinti valamennyi kiegészítését, módosítását az  ezen számlázó programmal kibocsátott számlában áthárított adó megállapításához való jog elévüléséig köteles megőrizni. Az  adóalany ezen megőrzési kötelezettségének elektronikusan is eleget tehet.

 

11. § (1) Az adóalany köteles az általa használt számlázó program

a) nevét, azonosítóját; 

b) fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát;

c) értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; 

d) beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program használata esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját a d) pont szerinti időpontot követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

 (2) Az adóalany köteles a használatból kivont számlázó program

a) (1) bekezdés szerinti adatait;

b) használatból történő kivonásának időpontját a program használatból történő kivonását követő 30 napon belül az adóhatósághoz, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.

12. § Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete alatt a számla kiállítója – próbajelleggel – bocsát ki számlát.

10. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. július 1-jén lép hatályba.

 (2) A 11. §, a 13. § és a 21. § 2014. október 1-jén lép hatályba. 

21. § A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok 11. § (1) bekezdése vagy 13. § (1) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezése 11.  § (2)  bekezdése vagy 13.  § (2) bekezdése szerinti adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni az adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

 25. § Hatályát veszti

a) a  számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a  nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet;

b) az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet 1. §-a és 1. melléklete.